Estás en:Emprego Liñas Liña 2 PEL Emprende Premio Provincial á Mellor Iniciativa Empresarial

Premio Provincial á Mellor Iniciativa Empresarial

image6.jpeg

A VI edición dos Premios PEL ás iniciativas transformadoras da provincia (PEL-EPR PREMIO 2024) enmárcase dentro do Plan de Emprego Local da Deputación da Coruña, unha estratexia integrada de cooperación para o desenvolvemento sustentable da provincia que ten como principal obxectivo fixar poboación nos concellos e contribuír ao seu crecemento, promovendo a creación de emprego estable e de calidade a nivel local e facilitando a empregabilidade das persoas en situación de desemprego, especialmente no ámbito rural.

A VI edición dos Premios PEL convocase coa finalidade de recoñecer ás iniciativas transformadoras da provincia, fomentando a súa imaxe positiva e realzando o seu papel fundamental como xeradoras de riqueza, emprego e benestar, contribuíndo á súa sustentabilidade, fomentando a cultura emprendedora e potenciando o rural.

Así mesmo, o presente premio tamén pretende aportar un valor engadido ás empresas mediante a súa concesión, facilitándolles soporte e respaldo para transformar ideas actuais en emprego de calidade e contribuíndo a dinamizar novos proxectos.

Esta sexta edición supón un acontecemento clave no mundo empresarial da provincia. Ao éxito na recepción de candidaturas nas primeiras edicións, súmase a alta confluencia de asistentes aos actos de entrega de galardóns.

Entre as catro categorías de premio distribuiranse 72.000 euros, o que supón un galardón de 18.000 euros para cada unha delas.


En definitiva, a VI edición dos Premios PEL pon de manifesto a forte aposta que está a realizar a presente corporación provincial polo emprendemento, polo fortalecemento do tecido empresarial, pola innovación no emprego e pola dinamización do rural, como peza clave no desenvolvemento económico da provincia e motor da nosa economía.

BASES

OBXECTO

A VI edición dos Premios PEL ten por obxecto recoñecer ás iniciativas transformadoras da provincia, fomentando a súa imaxe positiva e realzando o seu papel fundamental como xeradoras de riqueza, emprego e benestar, contribuíndo á súa sustentabilidade, fomentando a cultura emprendedora e potenciando o rural.


A súa finalidade consiste en premiar, dar visibilidade e poñer en valor aquelas iniciativas empresariais transformadoras da sociedade no seu conxunto, que impulsen cambios reais no ámbito socioeconómico e deixen a súa pegada no territorio no marco da Axenda Rural e Urbana da Deputación da Coruña.

CATEGORÍAS

1) Premio á mellor iniciativa empresarial transformadora nova
Para pequenas e medianas empresas, microempresas e autónomos/as que iniciasen a súa actividade empresarial nas anualidades 2023 ou 2024.
Valorarase aspectos como a idea de negocio, o grao de innovación e a implantación de medidas de RSE e o seu impacto no territorio e na sociedade, entre outros.


2) Premio á mellor iniciativa empresarial transformadora consolidada
Para pequenas e medianas empresas, microempresas e autónomos/as que comezasen a súa actividade empresarial durante a anualidade 2019 ou con anterioridade.
Valoraranse aspectos como a idea de negocio e percorrido empresarial, o grao de innovación, a dixitalización, a internacionalización e as medidas de RSE implantadas pola empresa, entre outros.


3) Premio á mellor iniciativa verde

Para pequenas e medianas empresas, microempresas, autónomos/as, asociacións e clústers empresariais e concellos que conten con proxectos que teñan por obxectivo a transición ecolóxica e enerxética, a loita contra o cambio climático, a agricultura sustentable, a protección do medio ambiente, a preservación da biodiversidade, a economía circular e/ou o uso eficiente dos recursos.

Nesta categoría valoraranse aspectos como os proxectos desenvolvidos en prol da transición ecolóxica, o seu impacto no territorio, o seu carácter innovador e o aliñamento das actuacións desenvolvidas cos obxectivos medioambientais propostos na Axenda 2030, entre outros.

4) Premio a proposta do xurado: mellor iniciativa transformadora do rural

Para entidades que desenvolven iniciativas que impulsen cambios reais no ámbito socioeconómico da provincia, que conten con proxectos orientados ao desenvolvemento sostible e integrador de zonas rurais, favorezan á loita contra o despoboamento e contribúan a facer fronte ao reto demográfico e demais retos específicos en materia de desenvolvemento do territorio. Este premio outorgarase no marco da Axenda Rural e Urbana da Deputación da Coruña sen previa postulación de candidaturas, a proposta do xurado.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Poden participar neste premio pequenas, medianas empresas, microempresas, autónomos/as, asociacións e clústers empresariais e concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia da Coruña. A participación será gratuíta e só poderá realizarse mediante o envío da documentación requirida de xeito telemático, a través da plataforma SUBTeL. O prazo de presentación de candidaturas abrirase ao día seguinte da publicación da convocatoria no BOP. A mera presentación das candidaturas en tempo e forma suporá a súa aceptación no proceso de valoración e selección.

PRESENTACIÓN DAS CANDIDATURAS

Para a participación na convocatoria en calquera das tres categorías, deberase presentar a seguinte documentación obrigatoria:


Para pequenas e medianas empresas, microempresas e autónomos/as
- Anexo de memoria de candidatura (máx. 7 páxinas)
- Certificado de situación censual actualizado expedido pola AEAT
- No caso de autónomos/as, informe de vida laboral actualizado expedido pola TXSS
- No caso de pemes e microempresas, escritura de constitución da entidade o e as súas modificacións ou variacións posteriores no caso de que as houbera, ou calquera outro documento análogo no que figuren os estatutos, estipulacións ou contratos privados, así como a inscrición no rexistro público correspondente

- Declaración das axudas recibidas en réxime de minimis

Asociacións e clústers empresariais
- Anexo de memoria de candidatura (máx. 7 páxinas)
- Estatutos e as súas variacións posteriores, no caso de que as houbera

Concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia

- Anexo de memoria de candidatura (máx. 7 páxinas)

ELECCIÓN DAS CANDIDATURAS GAÑADORAS

Unha vez finalizado o prazo para presentar candidaturas, todas as candidaturas elixibles serán en primeira instancia avaliadas por unha Comisión de Avaliación integrada por persoal técnico do Plan de Emprego Local da Deputación da Coruña. Esta Comisión encargarase de analizar o perfil das candidaturas e de escoller a 10 finalistas por categoría, tendo en conta os criterios de valoración establecidos, así como os demais criterios que supoñan unha transformación socioeconómica da provincia.Tras esta preselección, as 10 candidaturas finalistas de cada categoría serán remitidas a un Xurado de expertos conformado por:

• Dous representantes da Deputación da Coruña: o Presidente da entidade provincial, ou persoa na que delegue, e o Xefe do Servizo de Desenvolvemento territorial e Transición Ecolóxica, por delegación da Secretaría Xeral.
• Dous representantes das Cámaras de Comercio con ámbito territorial na provincia da Coruña.
• Dous representantes do ámbito universitario da provincia da Coruña vinculado aos eidos da empresa e da innovación.
• Un/unha representante de asociacións de empresarios/as con presenza na provincia da Coruña.
• Dous empresarios/as con dilatada experiencia no eido empresarial na provincia da Coruña

O Presidente da Deputación da Coruña ostentará a Presidencia do xurado. En caso de ausencia deste, a presidencia será exercida polo membro de maior idade. Así mesmo, o Xefe do Servizo de Desenvolvemento territorial e Transición Ecolóxica, exercerá a Secretaría do mesmo por delegación.

O xurado reunirase co obxecto de deliberar e poñer en común as puntuacións outorgadas a cada unha das candidaturas presentadas. A media aritmética das puntuacións establecidas por cada membro do xurado constituirá a puntuación final da candidatura. Unha vez valorada a totalidade de candidaturas establecerase unha prelación entre elas. No caso de que varias candidaturas obtiveran a mesma puntuación final e que, ademais, esta fose a puntuación máis elevada da categoría, efectuarase unha votación  entre as candidaturas empatadas na primeira posición e, se persistise o empate, decidirá o voto de calidade do Presidente.

ue reunirase co obxecto de deliberar e de seleccionar as iniciativas transformadoras gañadoras. Ademais, os distintos membros do xurado presentarán propostas de entidades que consideren merecedoras do premio á mellor iniciativa transformadora do rural e elixirán a gañadora desta categoría por consenso.

O xurado reunirase co obxecto de deliberar e poñer en común as puntuacións outorgadas a cada unha das candidaturas presentadas ás tres categorías principais. A media aritmética das puntuacións establecidas por cada membro do xurado constituirá a puntuación final da candidatura. Unha vez valorada a totalidade de candidaturas establecerase unha prelación entre elas.

Ademais, os distintos membros do xurado presentarán propostas de entidades que consideren merecedoras do premio á mellor iniciativa transformadora do rural e elixirán a gañadora desta categoría por consenso.

PREMIOS

A contía do premio de cada un dos primeiros clasificados de cada categoría será de 18.000 euros. Sobre estas contías realizaranse as retencións correspondentes do ordenamento tributario regulador do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) ou do Imposto de Sociedades (IS).

A contía do premio á mellor iniciativa transformadora do rural destinarase a financiar un proxecto a desenvolver pola entidade gañadora.

CONCESIÓN

A concesión do premio realizarase mediante Resolución da Presidencia a proposta motivada do xurado.
As candidaturas gañadoras daranse a coñecer nun acto de entrega de galardóns organizado pola entidade provincial.
A Resolución de concesión será publicada no BOP e na páxina web do Plan de Emprego Local da Deputación da Coruña.
O prazo máximo para resolver será de 9 meses a contar desde o día de publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia, de acordo co artigo 23.4 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

GARANTÍAS

A participación no VI Premio Provincial á Mellor Iniciativa Empresarial, en calquera das súas categorías, implica a aceptación íntegra e incondicional das bases reguladoras.
As candidaturas presentadas deberán garantir absoluto respecto aos dereitos da propiedade intelectual ou industrial de terceiros. Neste sentido, a/o participante deberá declarar que é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial que lle puideran corresponder, eximindo a organización de calquera tipo de controversia, disputa ou litixio que poida derivarse da selección e explotación da candidatura presentada.

PROTECCIÓN DE DATOS

Os datos persoais facilitados nas candidaturas serán tratados pola Deputación da Coruña co fin de levar a cabo a tramitación administrativa e a difusión dos Premios PEL. A lexitimación para o tratamento dos datos persoais baséase no cumprimento dunha misión de interese público. No caso de que a Deputación utilice imaxes de persoas físicas para promocionar a súa actividade subvencional contará co consentimento das persoas afectadas e será este a base lexitimadora dese tratamento.

Os datos poderán ser comunicados ás Administracións públicas para o exercicio das súas competencias e serán conservados de acordo co establecido na normativa de arquivo.

As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao tratamento e portabilidade dos datos a través da sede electrónica da Deputación da Coruña ou presencialmente nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. Así mesmo, se consideran que o tratamento incumpre co establecido no RXPD poden reclamar perante a AEPD.

Poden consultar máis información relacionada coa protección de datos na nosa Política de Privacidade ou dirixindo un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal.

OUTRA INFORMACIÓN DE INTERESE

Bases reguladoras: aquí 

Plataforma de tramitación telemática Subtel 

Prazo de presentación de candidaturas: desde o día seguinte ao de publicación da convocatoria

Gañadoras da 5ª edición

Diversa
Infonet
Compostela Monumental

Accésits

AcercArte
Equipos Lagos
A Grela

 

  Plan de Emprego Local
Premio provincial á mellor iniciativa empresarial

 Teléfono: 981 080 513

   email: pel@dacoruna.gal

 

 

 Logo_DepPEL_Azul.png ministerio.gif   logo-ue-fondo-social.png

Visítanos en   Chámanos ao 981 080 509, escríbenos a  pel@dacoruna.gal , realiza unha consulta (formulario) ou solicita unha cita presencial X